Nuad Thai and Spa Association of America

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้

- กฏหมายการนวดของรัฐ แคลิฟอร์เนีย
- กฏการเปิดร้านของแต่ละซิตี้
- โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง ของ CAMTC
- เอกสารสำหรับการขอใบ อนุญาตร้านนวด
- เอกสารสมัครไลเซ่นนวด

- รายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการนวดไทย และสปา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการขอไลเซ่น นวดและใบอนุญาตร้านนวด และสปา

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้

- กฏหมายการนวดของรัฐ แคลิฟอร์เนีย
- กฏการเปิดร้านของแต่ละซิตี้
- โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง ของ CAMTC
- เอกสารสำหรับการขอใบ อนุญาตร้านนวด
- เอกสารสมัครไลเซ่นนวด

- รายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการนวดไทย และสปา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการขอไลเซ่น นวดและใบอนุญาตร้านนวด และสปา

Skip to content