Nuad Thai and Spa Association of America

ความเป็นมาของสมาคม

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจ นวดไทยและสปา ก้าวหน้าสู่สากล

Working together to achieve excellence in Nuad Thai and Spa

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเงินบริจาคสามารถนำไปหักภาษีได้
(non profit organization 501(c)(3) tax deductible )

นวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างทั้งชื่อเสียงและ ชื่อเสียให้กับคนไทยไม่ว่าที่มืองไทยและต่าง ประเทศ นวดไทยได้รับการยกย่องจากลูกค้าว่าเป็นการนวดที่ดีที่สุดในบรรดาการนวดที่มี จนทำให้นวดไทยเป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มขึ้น เรื่อยๆโดยเฉพาะในต่างประเทศ

ยิ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย คนไทยรวม ทั้งต่างชาติเริ่มต้องการทำอาชีพนวดมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น คนนวดไม่มีใบอนุญาตนวด คนนวดใช้การนวดเป็นอาชีพแฝง ในการทำผิดกฎหมาย คนนวดไม่มีความรู้และ ทักษะที่ปลอดภัยในการนวด เจ้าของธุรกิจนวดไม่มีความรู้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนเกิดการถูกจับ ถูกร้องเรียน และตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐมากยิ่งขึ้น จนเกิดการรวมตัวกันของคนไทยที่ทำอาชีพนวด ตั้งแต่ปี 2551 ในการพยายามก่อตั้งองค์กรที่จะ ช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในวงการนวดให้ได้ทำงาน อย่างถูกต้องและลบล้างภาพลบที่เสียหายในสาย ตาชาวต่างชาติ และในวันนี้เราได้รวมตัวกันได้ สำเร็จโดยการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านแรกคือ คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และได้รับการรับรองจัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีจิตอาสาร่วมงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนิน กิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป....

Feed

สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก

นายกสมาคมท่านแรกถึงปัจจุบัน

ข่าวดี สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการให้ใช้คุณวุฒิการอบรมนวดไทย จากประเทศไทย สามารถประกอบการยื่นขอใบประกอบอาชีพนวด ในแคลิฟอร์เนีย (Massage Therapist Certificate) ผลมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567

สัมมนา "ตำรวจ CID กับการตรวจจับร้านและพนักงานนวด"

โดยวิทยากร CID จากโดยตรง

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:30 – 12:00 น.

ณ สถานกงสุลไทยประจำลอส แองเจลิส

  • ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการให้ตั๋วปรับ
  • สิทธิและการปฏิบัติตัวของเราเมื่อ CID เข้าตรวจ
  • สิทธิของตำรวจต่อการเข้าตรวจร้านนวดและทรัพย์สิน ฯลฯ

วันเปิดตัวโครงการติวสอบ MBLEx

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:30 – 12:00 น. ณ สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

รับสมัครรุ่นที่ 1 หลักสูตรละไม่เกิน 20 คน

  • รับสมัครรุ่นที่ 1 หลักสูตรละไม่เกิน 20 คน
  • ชำระเงินในวันสมัคร
  •  หลักสูตรติวเร่งรัด 30 ชม. $180
  •  หลักสูตรติดเข้มข้น $50 (แบ่งจ่าย 2 งวด)

วันเปิดตัวโครงการติวสอบ MBLEx

  1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการติวสอบ MBLEx
  2. เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
  3. เพื่อรับสมัครและจัดทดสอบความรู้เพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

สนใจเข้ารับฟังกรุณาสำรองที่นั่งได้ในไลน์เพื่อนสปา, Facebook กลุ่ม Nudad Thai and Spa Association of AMerica, www.nuadthaiandspausa.org หรือ โทร (310)357-4845 ฝากข้อความ ชื่อ-นามสุกล เบอร์ติดต่อกลับ

นายกสมาคมฯล่าสุด

คุณเจริญพร แฮกเกอร์​

กำหนดวาระ 2 ปี
เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2563- 31 สิงหาคม 2565
รักษาการณ์นายกฯ

นายกสมาคมฯ คนที่ 3

คุณแสงทอง แสงแก้ว

กำหนดวาระ 2 ปี
เริ่มวันที่
1 กันยายน 2563- 31 สิงหาคม 2565

นายกสมาคมฯ คนที่ 2

คุณดิษพงศ์ มงคล

กำหนดวาระ 2 ปี
เริ่มวันที่
1 กันยายน 2561- 31 สิงหาคม 2563

นายกสมาคมฯคนที่ 1

คุณกนิษฐา เพอร์ไรดา

กำหนดวาระ 2 ปี
เริ่มวันที่
4 สิงหาคม 2559- 31 สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรในธุรกิจนวดไทยและสปาให้ได้ มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพนวด

เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวดไทยและสปาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การนวดและสปา รวมทั้งเป็นแหล่งรวมข้อมูล สำหรับเจ้าของธุรกิจและพนักงานนวด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาพลักษณ์ธุรกิจ นวดไทยและสปาของคนไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนคนไทยได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานรัฐในการผลักดัน และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดและสปา

ที่ปรึกษาพิเศษกิตติมศักดิ์

คุณธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

• ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ (คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์, คุณคิด ฉัตรประภาชัย, Jonathan Panossian

• ฝ่ายสื่อสารมวลชนและกิจกรรม (คุณวรนุช บุญประกอบ, คุณสุกรี จูเปีย, ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

• ฝ่ายสนับสนุน จีน่า ปรีชา, ตัน พัฒนะ, ตรีรัตน์  เอี่ยมอุไรรัตน์, รัชดา คุณาธรรม,
คมคาย ศาลาลอย, กิริยา  หิรัญพลกุล, ศรีวง อาญาสิทธิ์, โอภาส มะลิพันธ์, ยุพินพักตร์ เตโชภาส

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

• ฝ่ายกฎหมายและวิขาการ คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์, คุณไฉน น้อยแสง,คุณสุธีรา เอี่ยมสุภาษิต,ดร.วารินทร์ สินสูงสุด

• ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ คุณบุสรินทร์ หมั่นบุญ, คุณสุวิทย์ ศรีไตรราศรี

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ชุดที่ 4 วาระ 16 กันยายน 2566-15 กันยายน 2568

ร่วมมือร่วมใจกัน

Here at Nuadthai and Spa Association of America, we are committed to a single goal; we strive to make thai community a better place. Explore our website to learn more about all that we’re doing to make a change. We are a private, non-profit organization dedicated to finding volunteers to help those in need overcome challenges in massage career and business, while developing meaningful relationships with them.

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้

- กฏหมายการนวดของรัฐ แคลิฟอร์เนีย
- กฏการเปิดร้านของแต่ละซิตี้
- โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง ของ CAMTC
- เอกสารสำหรับการขอใบ อนุญาตร้านนวด
- เอกสารสมัครไลเซ่นนวด

รายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการนวดไทย และสปา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการขอไลเซ่น นวดและใบอนุญาตร้านนวด และสปา

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้

- กฏหมายการนวดของรัฐ แคลิฟอร์เนีย
- กฏการเปิดร้านของแต่ละซิตี้
- โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง ของ CAMTC
- เอกสารสำหรับการขอใบ อนุญาตร้านนวด
- เอกสารสมัครไลเซ่นนวด

รายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการนวดไทย และสปา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการขอไลเซ่น นวดและใบอนุญาตร้านนวด และสปา

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ​

ทำ ITIN

พิมพ์ลายนิ้วมือ

ทำ I-94 พาสปอร์ต

Skip to content