Nuad Thai and Spa Association of America

เอกสารและข้อสอบ MBLEx

เอกสาร และข้อสอบที่นำมาให้ดาวน์โหลดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นำโดยแม่รี่/ละอองดาว ฉิมพาลี และโดยการสนับสนุนของสมาึมนวดไทย ทางฝ่ายวิชาการของสมาคมได้นำมารวบรวมเพื่อให้ชุมชนชาวนวดไทยได้นำไปใช้ในการศึกษา และอ่านสอบ แต่ทั้้งนี้ทั้งนั้น การเรียนรู้มีความสำคัญมากกว่าการจดจำ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติใจชีวิตประจำวัน ที่ต้องทำงาน และยกระดับมาตรฐานพนักงานคนไทยต่อไปในอนาคตระยะยาว ขอขอบคุณทุกคน และครูทุกท่านที่ร่วมมือกันเข้าสู่มิติใหม่ของวงการนวดไทย

Skip to content