Nuad Thai and Spa Association of America

การเลือกตั้งนายก

ขั้นตอนการรับสมัครนายกและการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

1. ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้สมัครนายกสมาคมฯและสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกฯ
2. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ สามารถ print ใบสมัครได้จาก website ของสมาคมนวดไทย nuadthaiandspausa.org  (ซึ่งใบสมัครจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน)

3. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ สามารถกรอกข้อความ  และส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ เป็นหลักฐานกลับมาที่อีเมลล์ของสมาคมฯ คือ nuadthaiandspa@gmail.com

4. ส่งใบสมัครนายกสมาคมฯ พร้อมสำเนาเอกสารที่ระบุในใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2566 วันสุดท้ายปิดรับใบสมัครนายกฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566
5.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมตรวจเอกสารตัวจริง

6. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่มีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ต้องมีการนำเสนอแผนงานที่ต้องการทำหากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไป

7. การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกฯ และ/หรือทีมงานของผู้สมัคร(ถ้ามี) จะต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่ใช้ความรุนแรง

8. กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ลงคะแนนออนไลน์ผ่านไลน์สมาชิกสมาคม 2023 ตั้งแต่เวลา 10.00  am -3.00 pm. หรือ มาลงคะแนนด้วยตัวเอง ที่ Hollywod Adventist Church 1711 N Van Ness Ave. Hollywood, CA 90028

9. ประกาศผลผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือผู้เข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมนวดไทยฯ.มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ปี และเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มีนาคม 2566

หมายเหตุ
1. กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครนายกสมาคมฯ เมื่อครบกำหนดเวลา นายกสมาคมฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือน และหากรับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือนแล้วยังไม่สามารถได้นายกฯอีก รักษาการณ์นายกฯ จะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทุก 3 เดือน จนกว่าจะได้นายกสมาคมฯคนใหม่ก่อนครบวาระ 2 ปี หากนายกฯ ไม่สามารถรักษาการณ์ต่อได้ด้วยเหตุผลจำเป็น นายกฯ อาจมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ที่นายกฯ และกรรมการสมาคมมีความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนนายกฯ

2. กรณีมีผู้สมัครนายกฯ เพียง 1 ท่าน ผู้ที่จะได้เป็นนายกฯ จะต้องมีคะแนนเสียงที่เลือกเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ที่มาเลือกตั้งด้วยตัวเองและที่ส่งใบเลือกตั้งทางไปรณีย์  หากผู้สมัครนายกฯ มีเพียง 1 ท่านและได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งจะถือเป็นโมฆะไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง นายกฯคนปัจจุบันจะต้องรักษาการณ์และจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือนหลังรู้ผลการเลือกตั้ง และหากยังมีปัญหาผู้สมัครเพียง 1 ท่านได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีก นายกฯรักษาการณ์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปและจัดการเลือกตั้งใหม่ทุก 3 เดือน จนกว่าจะได้ผู้สมัครนายกฯตามระเบียบที่กำหนดไว้ หรือจนกว่าจะครบวาระ 2 ปี

3. นายกฯที่ได้รับเลือกตั้งจะมีสิทธิ์เลือกทีมทำงาน และ แต่งตั้งทีมที่ปรึกษา. ตามแต่จะเห็นควร.เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อไป
4. ตำแหน่งต่างๆ ก่อนหน้าการเลือกตั้งถือเป็นการสิ้นสุดในวันที่  1 มีนาคม 2566 การมอบหมายงานต่างๆถือเป็นเพียงการมอบหมาย.การตัดสินใจที่จะดำเนินงานต่อไป อย่างไรหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของนายกคนใหม่

5. หากนายกสมาคมฯ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปแนวทางที่ถูกต้อง อาจถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้โดยความเห็นชอบของกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมไม่น้อยกว่า 50% ยื่นมติถอดถอน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
นางสาวแสงทอง  แสงแก้ว
นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสรัฐอเมริกา

Skip to content